Contact & partners

Postadres

Puur Perfectionisme, Opleiding en ontwikkeling
Fabriekstraat 18K
5753 AH, Deurne
E-mail: info@puurperfectionisme.nl
Tel: 06-22436928
www.puurperfectionisme.nl

Bezoekadres Opleidingslocatie:

Gasterij Onder De Panne
Oeffeltseweg 26a
5835 BC Beugen (Boxmeer)
www.gasterijonderdepanne.nl

Partners Puur Perfectionisme Opleiding en Ontwikkeling

Jolanda Hodzelmans

Trainer en Coach Puur Perfectionisme

E: jolanda@puurperfectionisme.nl
T: 06-22436928

www.sporofyt.nl
www.jenlcoaching.nl

Nicole Meijer

Nicole Meijer

Intervisor, Coach en procesbegeleider Puur Perfectionisme
E: nicole@puurperfectionisme.nl
T: 06-46636209

www.sporofyt.nl
www.dekeuzecoach.eu

Erik Scholten

Trainer en Coach Puur Perfectionisme
E: erik@puurperfectionisme.nl
T: 06-46636209

www.motifade.nl

Ilse Heikoop

Intervisor, Coach en Procesbegeleider Puur Perfectionisme
E: ilse@puurperfectionisme.nl
T: 06-13151814

www.motifade.nl