De OCP-methodiek

Wat verstaan we onder de ocp methodiek?

De OCP-methodiek is een manier van coachen die door Marcel Hendrickx ontwikkeld is. OCP staat voor “Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme”. De OCP methodiek is in 2016 wetenschappelijk onderzocht door prof. dr. Patrick Luyten van de universiteit van Leuven en is bewezen effectief te zijn, ook op de langere termijn.

De methodiek is gebaseerd op de principes rond interne delen binnen NLP. NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende “sturende” delen. Die delen liggen aan de basis van onze verlangens, onze competenties en ons gedrag. Ze sturen in bepaalde contexten ons denken, doen en voelen. Elk deel heeft een positief doel voor de persoon voor ogen.

In onze huidige maatschappij gebruiken we veelal de linker hersenhelft. Vaak is opvoeding, (bewust en onbewust) en scholing gericht op deze hersenhelft. Resultaat hiervan is dat we voor een groot deel gestuurd worden in gedrag door ons denken. Belemmerende patronen van perfectionisme worden aangestuurd vanuit deze linker hersenhelft. Dit verklaart ook waarom perfectionisme steeds gepaard gaat met veel en intens denken en vaak ook piekeren.
Het unieke van de OCP techniek is dat ook de rechter hersenhelft aangesproken wordt. Deze hersenhelft stuurt ons gevoel, intuïtie, creativiteit en zelfvertrouwen.

Met de OCP techniek wordt de nadruk op het heden gelegd. Voor de ontstaansgeschiedenis van belemmerende patronen kijken we kort naar het verleden. In de OCP- methodiek werken we nl. met sturende delen. Het deel wat het patroon van perfectionisme aanstuurt en het deel wat het patroon van het vrije kind aanstuurt. Dit vrije kinddeel bepaalt vanaf onze geboorte ons denken, doen en voelen. Het stelt ons als klein kind in staat om heel open en ongedwongen in het leven te staan. Kernmerken van het vrije kind die vaak terugkomen zijn: zich echt vrij voelen, enthousiast zijn, blij zijn, helemaal in het moment zijn, creatief zijn (out of the box denken), zintuigen helemaal open, denken heel beperkt. Het vrije kind staat symbool voor onze rechter hersenhelft, waar onder meer onze creativiteit en zelfzorg een plaats heeft.

Op het moment dat het patroon ontstaat – in de literatuur een overlevingsmechanisme genoemd – wordt het deel van het vrije kind als het ware weggeduwd. Er komt een “braaf” kind in de plaats, dat beantwoordt aan de verwachtingen van zijn omgeving.
Binnen de OCP-methodiek wordt contact gemaakt met beide delen. We leren ze kennen en waarderen en komen tot een samenwerking tussen beiden. Als beide delen in een echte synergie samenwerken ontstaat er harmonie en rust. Er wordt een nieuw patroon ontwikkeld, waarvan de kern is: “ik ben OKÉ zoals ik ben, zowel mijn innerlijk als mijn uiterlijk”, ”ik heb mezelf lief en zorg goed voor mezelf en van daaruit sta ik in de wereld en in mijn relaties.” Relaties verbeteren, het verleden wordt verwerkt, de persoon heeft een groter geluksgevoel, de persoon durft zichzelf zijn, er ontstaat focus, verslavingen worden doorbroken, patronen komen onder controle, enz.

Het coachtraject

Het coachtraject bestaat uit een aantal stappen die door de perfectionismecoach samen met de coachee doorlopen worden. De stappen hebben een vaste volgorde;
Bij de start van het OCP-traject wordt het patroon van perfectionisme in kaart gebracht. Dit betekent dat de coachee nadenkt over de omstandigheden die er toe geleid hebben dat hij dit patroon ontwikkelde en op papier zet. Verder worden voor alle symptomen van het patroon voorbeelden genoteerd die aantonen hoe het patroon in deze fase van zijn leven nog steeds zijn denken, doen en voelen stuurt.

Praktisch

Omwille van de specifieke aard van de instructies en het grote belang om het proces op een deskundige manier te laten verlopen, wordt het traject alleen geleid door perfectionismecoaches, opgeleid en gecertificeerd door Puur Perfectionisme, opleiding en ontwikkeling in Nederland of Het Ontwikkelingsinstituut in België.

De lijst van coaches kun je vinden bij het NIPC, het Nederlands Informatie centrum voor Perfectionisme Coaching.